วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เช่นระยะร่น ระยะและความสูงอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารทุกชนิดเป็นต้น ฯลฯ และกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฏหมายฉบับเดียวกัน