วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิศวกรรมอื่น ๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง