วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายทีจะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน