วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

รับบริการงานบริหารโครงการและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Consultant Management)

14 มี.ค. 2022
329

บริการงานบริหารโครงการมุ่งเน้นย้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในคุณภาพการก่อสร้างระยะเวลาก่อสร้างและเงินลงทุนโดยมีขอบเขตและการให้บริการดังนี้

1.ช่วงเตรียมงานก่อสร้าง

1.1 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดตามที่ได้รับจากผู้ออกแบบ

1.2 สรุปขอบเขตของงานในแต่ละประเภท

1.3 ตรวจวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของผู้เข้าร่วมประมูลจาก ผลงานที่ผ่านมา

1.4 ทำการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากเอกสารเสนอราคา และทำการต่อรองเจรจาในกรณีได้รับ

     การมอบหมาย

1.5 ประสานงานในการว่าจ้าง

1.6 ตรวจสอบแผนงานการทำงานของผู้รับเหมา    

2.ช่วงระหว่างการก่อสร้าง

2.1 จัดทีมวิศวกรและช่างเทคนิคเข้าดูแลหน่วยงาน เพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

     ตลอดจนวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2.2 ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อประสานงานระหว่างผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และตัวแทนเจ้าของโครงการ

2.3 บันทึกผลการทำงานประจำวันและรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์พร้อม

     เสนอแนะแนวทางการแก้ไข

2.4 ตรวจสอบและรับรองผลงานและปริมาณงานของผู้รับเหมาในการเบิกจ่ายงานในแต่ละงวดงาน

2.5 ทำการตรวจสอบระยะเวลาในการก่อสร้างว่าในช่วงสัญญาหรือไม่

2.6 ทำการตรวจสอบคุณภาพในการก่อสร้างว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

2.7 ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิควิธีการและขั้นตอนในการดำเนินงาน

2.8 จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

2.9 จัดทำปริมาณเพิ่มลดของปริมาณการก่อสร้างที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบ

3.การส่งมอบงาน